ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Δ.Υ.Π.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

——————————————–

 

ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1ο: Το Σωματείο που εδρεύει στον Πειραιά με την επωνυμία «Ένωσις Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιώς», ιδρυθέν την 8η Σεπτεμβρίου 1945, του οποίου το καταστατικό εγκρίθηκε με την με αριθμό 980/1945 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιώς, εγγεγραμμένο στο Βιβλίο Σωματείων με τον αύξοντα αριθμό 1773, φέρει από την έγκριση του παρόντος τον τίτλο «Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιώς», έδρα δε έχει την πόλη του Πειραιά.

 

 

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 2ο : Σκοπός του Συλλόγου είναι:

 1. Η προαγωγή και υπεράσπιση των επαγγελματικών, οικονομικών, ηθικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών και η ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφότητας των μελών αυτού.
 2. Η ίδρυση οικοδομικού συνεταιρισμού ως και η ίδρυση προμηθευτικού και καταναλωτικού συνεταιρισμού ως και Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

 

Άρθρο 3ο : Οι σκοποί του Συλλόγου επιτυγχάνονται:

 1. Με την ίδρυση γραφείου, εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης και διοργάνωσης εκδρομών, εορτών, χοροεσπερίδων ως και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου για την πνευματική, ψυχική και σωματική προαγωγή των μελών.
 2. Με την ενημέρωση μέσω του γραπτού λόγου (ανακοινώσεις, υπομνήματα, δημοσιεύσεις δια του τύπου, έκδοση περιοδικών κ.λπ.) και μέσω του προφορικού (Συνελεύσεις, συσκέψεις, συγκεντρώσεις κ.λπ.) των μελών του Συλλόγου, της πολιτείας και της κοινωνίας, για τους σκοπούς του Συλλόγου και των εκάστοτε επιδιώξεων αυτού.
 3. Με τη συγκρότηση μετά άλλων ομοίων Σωματείων δευτεροβάθμιων οργανώσεων ή συμμετοχή σε αυτές.

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

Άρθρο 4ο : Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται με αίτησή τους όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις Γραμματείες των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά (Εφετείο Πειραιά, Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, Πρωτοδικείο Πειραιά, Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, Πταισματοδικείο Πειραιά, Ειρηνοδικεία Πειραιά-Νίκαιας-Σαλαμίνας-Αίγινας-Πόρου-Σπετσών και Κυθήρων), καθώς και οι υπηρετούντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στις προαναφερθείσες υπηρεσίες της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται για την εγγραφή ή μη κατά την πρώτη συνεδρίασή του από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία γνωστοποιεί προς τον αιτούντα. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, θεωρείται σιωπηρή απόρριψη αυτής.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής ο αιτούμενος την εγγραφή δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο και να ζητήσει την εγγραφή του. Στην περίπτωση που το Δικαστήριο δεχτεί την αίτηση εγγραφής του, ο αιτούμενος την εγγραφή θεωρείται μέλος του Συλλόγου από την κοινοποίηση της απόφασης στο Σύλλογο.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 5ο : Τα μέλη δικαιούνται:

 1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου, να λαμβάνουν το λόγο, να ελέγχουν τη Διοίκηση, να εισηγούνται τις προτάσεις τους για κάθε ζήτημα που αφορά τον κλάδο και το Σύλλογο, ψηφίζοντας ελεύθερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
 2. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στη Διοίκηση του Συλλόγου.
 3. Να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, επικαλούμενα τη συμπαράσταση του Συλλόγου για κάθε θέμα που εμπίπτει στους σκοπούς αυτού.

Τα μέλη υποχρεούνται:

 1. Να τηρούν τους όρους του παρόντος Καταστατικού, να πειθαρχούν και να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο.
 3. Να συμβάλλουν στην ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου, παριστάμενα στις Γενικές Συνελεύσεις, συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις, προσφέροντα τις υπηρεσίες τους προς το Σύλλογο, λαμβάνοντα ενεργό μέρος στη σωματειακή δράση.

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6ο : Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σύλλογο, με έγγραφη αίτησή του, υποχρεούται όμως στην εξόφληση των οφειλών του και της συνδρομής ολόκληρου του έτους εντός του οποίου αποχωρεί.

Κάθε μέλος διαγράφεται:

Α) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. Εφόσον καθυστερεί αδικαιολόγητα συνδρομές πλέον των έξι (6) μηνών, ειδοποιούμενο δε νόμιμα ότι δεν εξοφλεί αυτές. Το ούτω διαγραφόμενο μέλος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να επανεγγραφεί με αίτησή του με την καταβολή των καθυστερούμενων συνδρομών.
 2. Εφόσον μετατίθεται σε περιφέρεια έτερου Πρωτοδικείου.

Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαγραφή μέλους το μέλος που διαγράφηκε δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης:

 1. Εφόσον δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Εφόσον αντιστρατεύεται προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση δύναται αντί της διαγραφής να επιβάλει ποινή επίπληξης ή προσωρινής διαγραφής μέχρι έξι (6) μηνών.

Πριν από κάθε επιβολή ποινής από τη Γενική Συνέλευση, το υπό κατηγορία μέλος καλείται νόμιμα προς απολογία ενώπιον αυτής.

Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ασκηθούν τα υπό της κείμενης Νομοθεσίας προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 7ο : Πόροι του Συλλόγου είναι οι εξής:

 1. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι μηνιαίες συνδρομές των μελών, καθοριζόμενα κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, τόκοι κεφαλαίων, έρανοι μεταξύ των μελών, πρόσοδοι από εκδηλώσεις του Συλλόγου ή συμμετοχής αυτού σε συνεταιριστικές οργανώσεις έως και κάθε έσοδο επιτρεπόμενο κατά το νόμο.

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8ο : Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, απαρτιζόμενο από επτά (7) μέλη εκλεγομένων μετά τριών (3) αναπληρωματικών, με καθολική μυστική ψηφοφορία. Για την εκλογή συντάσσεται πίνακας, που περιέχει χωρισμένα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, κατά σειρά επιτυχίας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Τα εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλούμενα εντός πέντε (5) ημερών από το πλειοψηφήσαν μέλος ή σε ισοψηφία από το αρχαιότερο και σε αδράνεια αυτού, του αμέσως επόμενου κ.ο.κ., εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Συλλόγου, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η συνεδρίαση αυτή θεωρείται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μετακλητά και προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα, για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους καθόλη τη διάρκεια της θητείας τους και μέχρι παράδοσης στην νέα διοίκηση.

 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 9ο : Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφαση τούτου θεωρείται παραιτημένο και αντικαθίσταται κατά σειρά από τον πλειοψηφήσαντα αναπληρωματικό: α) εάν υποβάλει εγγράφως την παραίτησή του β) εάν απουσιάσει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις γ) εάν αποβάλει την ιδιότητα του μέλους και δ) εάν προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες προς τις ληφθείσες αποφάσεις. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελεστές, υποκείμενες σε έφεση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 10ο : Το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Διοικεί τον Σύλλογο και διαχειρίζεται την περιουσία αυτού, σύμφωνα προς το νόμο και το καταστατικό, επιβλέπει την εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και αυτού.
 2. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, λογοδοτεί ενώπιον τούτου, συντάσσει τον απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.
 3. Καθορίζει τον τρόπο είσπραξης των οικονομικών πόρων του Συλλόγου και εγκρίνει κάθε δαπάνη ή πληρωμή εντός των πλαισίων του προϋπολογισμού.
 4. Διοργανώνει και κατευθύνει τις ενέργειες των μελών για την επαγγελματική και οικονομική βελτίωση της θέσης τους.
 5. Εκλέγει εκάστοτε τους αντιπροσώπους του Συλλόγου στους ανώτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς μετά των οποίων διατηρεί στενή συνεργασία και επαφή, όταν δεν καθίσταται δυνατή η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
 6. Αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο κατά το νόμο και το καταστατικό ανάγεται στα καθήκοντα αυτού.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 11ο: Το Διοικητικό Συμβούλιο καλούμενο από τον Πρόεδρο, συνεδριάζει τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εφόσον υφίστανται θέματα προς συζήτηση, εκτάκτως δε όποτε ήθελε παραστεί ανάγκη ή ήθελε ζητηθεί εγγράφως τούτο από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την αιτούμενη συνεδρίαση εντός τεσσάρων (4) ημερών με τα προτεινόμενα από τα αιτούντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέματα.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη αυτού, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, εάν μεν η ψηφοφορία είναι μυστική επαναλαμβάνεται μέχρι της επίτευξης πλειοψηφίας, εάν δε είναι φανερή, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Προκειμένου για προσωπικά θέματα και ζητήματα εμπιστοσύνης διενεργείται μυστική ψηφοφορία. Εάν το συζητούμενο θέμα αφορά προσωπικά μέλος της Διοίκησης, τούτο δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, καταχωρούμενα στο ειδικό βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογραφόμενο από τους παραστάντες συμβούλους.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρο 12ο : Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο καθόλες αυτού τις σχέσεις και ενώπιον κάθε Αρχής και τρίτου, δικαστικά και εξώδικα.
 2. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις, προΐσταται και διευθύνει αυτές, εισηγείται τα οριζόμενα θέματα, εκθέτει τις ενέργειες του και επιβλέπει για την εκτέλεση των ληφθεισών αποφάσεων.
 3. Συνυπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών, ασκεί διοικητικό και οικονομικό έλεγχο, εποπτεύει για την πιστή διατύπωση των πρακτικών. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 13ο : Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. Διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, διεξάγει και προσυπογράφει μετά του Προέδρου την αλληλογραφία και τα εντάλματα πληρωμής.
 2. Τηρεί το μητρώο, το βιβλίο πρωτοκόλλου, το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων και φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Άρθρο 14ο : Ο Ταμίας του Συλλόγου:

 1. Ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις και τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, φυλάσσει το Ταμείο, τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, αριθμημένα και υπογεγραμμένα στην τελευταία αυτών σελίδα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
 2. Συντάσσει και υποβάλλει εγκαίρως υπό την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τον προϋπολογισμό και απολογισμό, ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο για την ταμειακή κατάσταση, καταθέτει ποσόν μεγαλύτερο των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) στην με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθοριζόμενη αναγνωρισμένη Τράπεζα.
 3. Είναι ατομικά υπεύθυνος για τα εμπιστευμένα σε αυτόν χρήματα, έγγραφα ως και για κάθε λογιστική ανωμαλία. Κάθε ανάληψη του όλου ή μέρους των κατατεθειμένων χρημάτων ή χρεογράφων του Συλλόγου γίνεται από τον Ταμία με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Σε ουδεμία περίπτωση δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό.

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 15ο : Από τη Γενική Συνέλευση εκλέγεται μετά του Διοικητικού Συμβουλίου τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, μετά δύο αναπληρωματικών μελών, η οποία παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου, λαμβάνουσα γνώση όλων των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης αυτής, των δαπανών και των εισπράξεων, προβαίνει στον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για αυτό.

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 16ο : 1. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά το έτος και δη κατά το μήνα Οκτώβριο, η δε έκτακτη κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή οσάκις ήθελε ζητηθεί από το ένα εικοστό (1/20) των ταμειακά εντάξει μελών, με έγγραφη αίτησή τους στην οποία καθορίζονται τα προς συζήτηση θέματα, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών συγκαλέσει αυτή.

 1. Στην τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τη λογοδοσία των πεπραγμένων, τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τον διαχειριστικό απολογισμό κ.λπ. και αναγιγνώσκεται το πόρισμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση. Κατά αυτή επίσης συζητούνται τα απασχολούντα τον κλάδο θέματα ως και κάθε θέμα που αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη. Εάν η τακτική Γενική Συνέλευση συμπίπτει με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσονται από αυτή αρχαιρεσίες, καθοριζόμενου του χρόνου και του τρόπου διεξαγωγής αυτών.
 2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και δύο (2) πρακτικογράφους, σε περίπτωση δε προκήρυξης αρχαιρεσιών και Εφορευτική Επιτροπή από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Κατά αυτή συζητούνται αποκλειστικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά την εξάντληση των οποίων δύνανται να συζητηθούν, με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, προτάσεις, αναφορές κ.λπ.
 3. Οι Γενικές Συνελεύσεις συνέρχονται κατόπιν πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τον τόπο και το χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ως και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλείται στα καταστήματα των δικαστηρίων και της Εισαγγελίας τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθοριζόμενη για τη σύγκληση της Συνέλευσης, κατά αυτές δε τηρούνται περιληπτικά πρακτικά, καταχωρούμενα στο βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων, υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τους πρακτικογράφους.
 4. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 των οικονομικά εντάξει μελών, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Αστικού Κώδικα (Τροποποίηση-Διάλυση Σωματείου και Μεταβολή Σκοπού Σωματείου αντίστοιχα), καθώς και κάθε άλλης νομοθετικής διάταξης σύμφωνα με την οποία απαιτείται ειδική απαρτία και εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει ειδική απαρτία για τη λήψη απόφασης σε συγκεκριμένα θέματα. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συγκαλείται νέα Συνέλευση εντός πέντε (5) ημερών από τη ματαιωθείσα. Κατά τη δεύτερη Συνέλευση για την επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/4 των οικονομικά εντάξει μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά τη δεύτερη Συνέλευση, συγκαλείται τρίτη Συνέλευση εντός πέντε (5) ημερών από τη ματαιωθείσα. Κατά την τρίτη Συνέλευση για την επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/5 των οικονομικά εντάξει μελών. Εάν και σε αυτήν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση εξακολουθεί να συγκαλείται σε διάστημα εντός πέντε (5) ημερών, μέχρι να επιτευχθεί η παρουσία του 1/5 των οικονομικά εντάξει μελών.
 5. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οικονομικά εντάξει μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 99 ΑΚ για Τροποποίηση-Διάλυση Σωματείου, άρθρο 100 ΑΚ για Μεταβολή Σκοπού Σωματείου και κάθε άλλη νομοθετική διάταξη) ή το καταστατικό απαιτείται ειδική πλειοψηφία. 7. Κάθε ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις που αφορά αρχαιρεσίες, θέματα εμπιστοσύνης, κήρυξη απεργίας και προσωπικά ζητήματα ενεργείται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία. Για κάθε άλλη απόφαση διενεργείται ψηφοφορία με ανάταση ή με ονομαστική κλήση, ουδέποτε όμως δια βοής.

Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτόν αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά Ν. 1264/1982 άρθρο 8, παρ. 3) ή όπως κάθε φορά η κείμενη νομοθεσία απαιτεί σε αυτή την περίπτωση.

 1. Ειδικά όσον αφορά την κήρυξη απεργίας και την κήρυξη στάσεων εργασίας: Η απεργία κηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και η συζήτηση και η λήψη της απόφασης κήρυξης απεργίας πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά Ν. 1264/1982 άρθρα 8 και 20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά το Ν. 4512/2018 και κάθε άλλη σχετική νομοθετική διάταξη) και στις προηγούμενες παραγράφους του ίδιου άρθρου του καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια και για την κήρυξη ολιγόωρων στάσεων εργασίας που επαναλαμβάνονται μέσα στην ίδια ημέρα ή μέσα στην ίδια εβδομάδα. Για την κήρυξη ολιγόωρων στάσεων εργασίας που δεν πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα ή μέσα στην ίδια εβδομάδα αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 17ο : 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσώπων στους ανώτερους Συνδικαλιστικούς Οργανισμούς (ΟΔΥΕ κ.λπ.) και Εξελεγκτικής Επιτροπής προκηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση τακτικά μεν ανά τριετία, έκτακτα δε οποτεδήποτε ήθελε παραστεί ανάγκη προς τούτο. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των αντιπροσώπων στους ανώτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

 1. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από την Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, εκλεγόμενη από τη Συνέλευση, η οποία προκηρύσσει αυτές. Κατά τις αρχαιρεσίες δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα μέλη που δεν οφείλουν συνδρομές πέραν των έξι (6) μηνών. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι για το Διοικητικό Συμβούλιο, τους αντιπροσώπους στους ανώτερους Συνδικαλιστικούς Οργανισμούς και την Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν τα μέλη, τα οποία ουδεμία οφειλή έχουν προς το Σύλλογο ή έχουν συμπληρωμένα δύο (2) έτη από την ημέρα του διορισμού τους ως δικαστικοί υπάλληλοι.
 2. Οι προτιθέμενοι να θέσουν υποψηφιότητα κατά τις αρχαιρεσίες υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς την Εφορευτική Επιτροπή εντός της υπό της Γενικής Συνέλευσης οριζόμενης προθεσμίας. Οι αιτήσεις αυτές ελέγχονται από την Εφορευτική Επιτροπή για το σύμφωνο με τα από το Νόμο και από το παρόν οριζόμενα, τα δε ονόματα των ανακηρυσσόμενων εκτυπώνονται κατά αλφαβητική σειρά σε ψηφοδέλτιο ή ψηφοδέλτια αναγράφοντα χωριστά πρώτα τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο και ακολούθως τους υποψηφίους για τους αντιπροσώπους στους Ανώτερους Συνδικαλιστικούς Οργανισμούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο μετά του φακέλου σφραγισμένου και μονογεγραμμένου παρά του Προϊσταμένου της Εφορευτικής Επιτροπής, παραδίδονται προσωπικά σε κάθε ψηφοφόρο αφού διαπιστωθεί η ταυτότητά του με κάθε πρόσφορο τρόπο, δικαιούμενο να ψηφίσει κατ’ανώτατο όριο επτά (7) από τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο, δέκα (10) για τους αντιπροσώπους στους ανώτερους Συνδικαλιστικούς Οργανισμούς (Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας) και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η προτίμηση υπέρ υποψηφίου δηλώνεται με σταυρό πριν από το όνομα του προτιμώμενου. Ψηφοδέλτιο που περιέχει πάνω από επτά (7) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται άκυρο μόνο ως προς την εκλογή αυτού, που περιέχει πάνω από δέκα (10) σταυρούς προτίμησης για τους αντιπροσώπους στους ανώτερους Συνδικαλιστικούς Οργανισμούς (Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας) θεωρείται άκυρο μόνο ως προς την εκλογή αυτών, που περιέχει πάνω από τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρείται άκυρο μόνο ως προς αυτή.

Εγγραφές, διαγραφές και σημεία καθιστούν άκυρο το ψηφοδέλτιο.

 1. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται κατά σειρά επιτυχίας για το Διοικητικό Συμβούλιο οι επτά (7) πρώτοι ως τακτικοί και οι επόμενοι ως αναπληρωματικοί, για τους αντιπροσώπους στους ανώτερους Συνδικαλιστικούς Οργανισμούς οι πρώτοι ως τακτικοί και οι επόμενοι ως αναπληρωματικοί, για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι ως τακτικοί και οι επόμενοι ως αναπληρωματικοί. Σε ισοψηφία διενεργείται κλήρωση.
 2. Πίνακας των υποψηφίων τοιχοκολλάται και στην αίθουσα ψηφοφορίας.

 

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 18ο : 1. Η Εφορευτική Επιτροπή με την εκλογή της συνέρχεται σε σώμα και ορίζει τον Προϊστάμενό της, θεωρείται δε σε απαρτία όταν παρευρίσκονται δύο (2) τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη και ένα (1) από τα αναπληρωματικά. Κατά τις αρχαιρεσίες τηρεί πρακτικό ψηφοφορίας, παραδίδει σε κάθε ψηφοφόρο το ψηφοδέλτιο και το φάκελο μονογεγραμμένο παρά του Προϊσταμένου αυτής αφού εξακριβώσει ότι έχει δικαίωμα ψήφου και εξασφαλίζει το μυστικό της ψηφοφορίας.

 1. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους κατά σειρά επιτυχόντες, τα δε αποτελέσματα των αρχαιρεσιών αναγγέλλει με πρωτόκολλο στο παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο και με ανακοίνωση στα μέλη.
 2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν δύνανται να είναι μεταξύ των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 19ο : Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ενεργείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ευρισκόμενης σε απαρτία με την παρουσία του ημίσεος πλέον ενός των ταμειακά εντάξει μελών και αποφαινόμενης με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

 

 

ΔΙΑΛΥΣΗ

Άρθρο 20ο : 1. Ο Σύλλογος διαλύεται μόνο εάν τα μέλη του περιορισθούν σε αριθμό κάτω των είκοσι (20), οπότε συγκαλείται Γενική Συνέλευση ειδικά και μόνο προς τον σκοπό αυτό.

 1. Η διάλυση αποφασίζεται κατά τους όρους του άρθρου 19. Άμα αποφασισθεί η διάλυση, τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, μετά του αρχείου αυτού, παραδίδονται στην Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, στην οποία οργανικά υπάγεται ο Σύλλογος, υποχρεούμενων όπως μέσα σε εύλογο χρόνο ενεργήσει για την ανασύσταση Σωματείου Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιώς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21ο : 1. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα σχήματος στρογγυλού, φέρουσα γύρω τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1945», στη μέση αυτής το ζυγό της θέμιδος και κάτω από αυτόν νομικό κώδικα ανοιχτό.

 1. Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Το παρόν Καταστατικό συγκείμενο από άρθρα 21, θέλει ισχύει μετά τις γενόμενες τροποποιήσεις, ως κωδικοποιηθέν, ψηφίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 23ης Απριλίου 1975 και την Ειδική Γενική Συνέλευση της 13ης Σεπτεμβρίου 2018.

 

Πειραιάς, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                  Ο Γραμματέας Δ.Σ.

   Στασινόπουλος Απόστολος                                              Πατσιμάς Ιωάννης