ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 • Απόφαση που αφορά συνταξιοδοτικό θέμα.   ΑΠΟΦ. 4993/2013 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.pdf
 • Απόφαση για την καταβολή του επιδόματος ευθύνης σε δικαστικό υπάλληλο που αναπληρώνει προσωρινά με πράξη τον Τμηματάρχη ο οποίος,επίσης με πράξη, αναπληρώνει προσωρινά τον Διευθυντή.     ΑΠΟΦ ΔΠΠ   Α4109/2019.pdf
 • Απόφαση 1/2018 του 7μελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΣτΕ, σχετικά με την κατάταξη στην κατηγορία ΠΕ0 προσληφθέντων μετά το 1980.   ΑΠΟΦ_1-2018_7μελους_Υπηρ_ΣτΕ.pdf
 • Απόφαση 710/2017 της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία ακυρώνει την απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. για την υποχρεωτική ένταξη σε αυτό, των δικαστικών υπαλλήλων που έχουν αποχωρήσει από το Ταμείο Νομικών.    ΑΠΟΦ_710-2017_Ολομ_ΣτΕ.pdf
 • Πράξη 121/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία ακυρώνεται ένταλμα πληρωμής υπαλλήλου ΙΔΑΧ που μετατάχθηκε σε ανώτερη κατηγορία χωρίς να προηγηθεί η δημιουργία νέας προσωποπαγούς θέσης.     Πράξη_121-2015_ΕΛ_ΣΥΝ.pdf
 • Έγγραφο 1/2014 του Προέδρου του ΣτΕ: Μη επιτρεπτή απασχόληση εργαζομένων με προγράμματα ΟΑΕΔ στα δικαστήρια.     Έγγραφο_1-2014_Προέδρου_ΣτΕ.pdf
 • Απόφαση 3178/2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ σχετικά με τη μεταφορά υπαλλήλων ΙΔΑΧ στις δικαστικές υπηρεσίες και υπό ποιους όρους υπηρετούν.    ΑΠΟΦ_3178-2014_Ολομ_ΣτΕ.pdf
 • Απόφαση 1512/2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ σχετικά με βαθμολογική κατάταξη των δικαστικών υπαλλήλων (ο νομοθέτης έχει το δικαίωμα να κατατάξει εκ νέου)    ΑΠΟΦ_1512-2014_Ολομ_ΣτΕ.pdf
 • Απόφαση 195/2013 της Ολομέλειας του ΣτΕ. Αν θεσπιστεί από τον κοινό νομοθέτη ειδική διαδικασία επιλογής προσωπικού για θέσεις, το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις, όπως είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι, δεν επιτρέπεται η υπαγωγή της διαδικασίας στον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Αντίθετη μειοψηφία.    ΑΠΟΦ_195-2013_Ολομ_ΣτΕ.pdf
 • Απόφαση 112/2013  του 5μελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου σχετικά με παράταση ηλικιακού ορίου παραμονής στην υπηρεσία.   ΑΠΟΦ_112-2013_5μελους_Υπηρ_ΑΠ.pdf
 • Απόφαση 111/2013  του 5μελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου σχετικά με το που και πως μπορούν να μετατεθούν ή αποσπαστούν οι δικαστικοί υπάλληλοι.    ΑΠΟΦ_111-2013_5μελους_Υπηρ_ΑΠ.pdf
 • Απόφαση 3773/2011 της Ολομέλειας του ΣτΕ: Οι πράξεις των δικαστικών αρχών, ακόμη και αν αναφέρονται σε θέματα διοικητικής φύσεως, δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως. Οι Επίτροποι και οι Γενικοί Συντονιστές Επιτρόπων του ΕΣ απολαύουν των συνταγματικών εγγυήσεων του άρθρου 92 του Συντάγματος, για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Τα υπηρεσιακά συμβούλια των δικαστικών υπαλλήλων αποτελούν δικαστικές αρχές και οι πράξεις τους δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως, ακόμη και αν το περιεχόμενό τους αναφέρεται σε θέματα διοικητικής φύσεως.     ΑΠΟΦ_3773-2011_Ολομ_ΣτΕ.pdf
 • Πρακτικό και γνωμοδότηση 330/2011 σχετικά με το χαρακτηρισμό των δικαστικών υπαλλήλων.     ΠΡΑΚΤ_330-2011_ΣτΕ.pdf
 • Πρακτικό και γνωμοδότηση 320/2011 σχετικά με το χαρακτηρισμό των δικαστικών υπαλλήλων.     ΠΡΑΚΤ_320-2011_ΣτΕ.pdf
 • Απόφαση 3088/2007 της Ολομέλειας του ΣτΕ. Εξισώνει τα όρια συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών και αφορά δικαστικό υπάλληλο.       ΑΠΟΦ_3088-2007_Ολομ_ΣτΕ.pdf